Gwarancje ubezpieczeniowe  to jedna z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik nie realizuje swoich zobowiązań wobec beneficjenta. W ramach gwarancji ubezpieczeniowej ubezpieczyciel wypełnia zobowiązanie wypłaty konkretnej sumy pieniężnej w przypadku braku spełnienia świadczenia przez dłużnika, zlecającego udzielenie tego typu zabezpieczenia.

Kto może skorzystać z gwarancji ubezpieczeniowej?

Uzyskaj wsparcie wiarygodnego Partnera. Prowadzisz firmę? Musisz wpłacić wadium, a może zabezpieczyć kontrakt? Korzystasz z dofinansowania projektów ze środków unijnych? Potrzebujesz zabezpieczenia należności celnych?

Wybierz partnera cenionego na rynku.

Czym jest gwarancja wadialna/przetargowa?

Gwarancja zapłaty wadium – do kogo skierowany jest produkt? Produkt skierowany jest do przedsiębiorców przystępujących do przetargów na wykonanie usług lub prac m.in. w zakresie robót budowlanych.

Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa w ramach gwarancji zapłaty wadium?

 • Gwarancja zapłaty wadium zwalnia Oferenta z angażowania środków własnych – wpłacania kwoty wadium organizatorowi przetargu.
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie w przypadku gdy wybrany Oferent odmówi zawarcia umowy albo z innego powodu naruszy zobowiązania wynikające z przystąpienia do przetargu.

Dla kogo jest dedykowana gwarancja kontraktowa?

Produkt skierowany jest do przedsiębiorców realizujących zlecone usługi lub prace m.in. w zakresie robót budowlanych.

Jaki zakres ochrony oferują gwarancje kontraktowe?

 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad lub usterek są instrumentami zapewniającymi wiarygodność Wykonawców.
 • Wykonawca posiadający gwarancje ubezpieczeniowe otrzymuje 100% płatności od Zamawiającego za zrealizowany kontrakt.
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu zapewnia zamawiającemu rekompensatę strat w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego bądź niepełnego wykonania kontraktu przez wykonawcę.
 • Gwarancja usunięcia wad lub usterek stanowi dla zamawiającego zabezpieczenie w przypadku, gdy wykonawca zobowiązany do usunięcia usterek odmówił ich usunięcia lub nienależycie je usunął, zamawiający może przeznaczyć kwotę uzyskaną z gwarancji na zastępcze usunięcie usterek.
 • Gwarancji kontraktowych udzielamy na podstawie umów jednorazowych albo umów generalnych.
 • Umowa generalna zawarta z Naszym Towarzystwem przyspiesza proces uzyskiwania gwarancji.

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek: co obejmuje?

Gwarancja usunięcia wad jest drugą formą zabezpieczenia, która będzie wymagana od wykonawcy już po zrealizowaniu przez niego zobowiązań wskazanych w umowie. Jest to zabezpieczenie dla inwestora, który już po zakończeniu umowy dopatrzył się pewnych wad i usterek, a nie zostały one usunięte przez wykonawcę. Tutaj warto jednak wspomnieć, że gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad jest także przydatna w momencie, gdy wykonawca przestanie istnieć. Może zdarzyć się, że firma, która realizowała nasze zlecenie, nie funkcjonuje już na rynku. W takiej sytuacji to właśnie ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad.

W kwestii okresu obowiązywania gwarancji, tutaj podobnie jak w poprzednim przypadku, czas ten określony zostaje w umowie. Najczęściej jednak okres gwarancji nie przekracza 5 lat. Z kolei, co do sumy gwarancyjnej, ta nie powinna przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia z tytuły dobrego wykonania umowy.

Jakie są korzyści z gwarancji ubezpieczeniowej?

 • Szybszy rozwój firmy bez konieczności zamrażania własnych środków pieniężnych, dzięki czemu poprawisz płynność finansową swojej firmy
 • Oszczędności – gwarancje mają niższy koszt niż kredyt
 • Uwolnienie limitu kredytowego Twojej firmy w banku
 • Zwiększenie wiarygodności firmy
 • Możliwość udziału w wielu przetargach i realizacji wielu kontraktów jednocześnie
 • Indywidualne podejście  w ocenie ryzyka, uwzględniające potrzeby Twojej firmy